Giới thiệu các thành viên Liên Minh Toàn Cầu Thương mại Điện tử


Giới thiệu các thành viên Liên Minh Toàn Cầu Thương mại Điện tử

I. Liên hiệp Hợp tác xã Vận tải Điện tử bao gồm các Hợp tác xã sau:

1. Hợp tác xã Vận tải Tự do

Địa chỉ: Tòa Nhà Kim Ánh, 78 Duy Tân, Hà Nội.

Điện thoại: 

Email: nuomnuop2@gmail.com

2. Hợp tác xã Vận tải Điện tử

Địa chỉ: Tòa Nhà Kim Ánh, 78 Duy Tân, Hà Nội.

Điện thoại: 0902588876

Email: nuomnuop2@gmail.com

Website: nuomnuop.com

3. Hợp tác xã Giao thông Vận tải Toàn Cầu

Địa chỉ: 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0902588876

Email: taxicophan@gmail.com

Website: nuomnuop.com

3. Hợp tác xã Vận tải Quốc Tế

Địa chỉ: 29 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0832183333

Email: taxicophan@gmail.com

Website: nuomnuop.com